Všeobecné obchodní podmínky

platné od 1.ledna 2015

 

 1. Platnost a rozsah všeobecných dodacích podmínek fy. JIRKA a spol., s.r.o.
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují odběratelsko–dodavatelské vztahy v oblasti prodeje měřících přístrojů, strojních svěráků a upínacích prvků (dále jen zboží) ze sortimentu firmy JIRKA a spol., s.r.o. (dále jen dodavatel). Tyto podmínky jsou závazné pro všechny účastníky obchodního vztahu s dodavatelem.
 2. Ceny a úhrada výrobků swiss replica watches
  1. Ceny zboží dodavatele jsou uvedeny v aktuálním ceníku v paritě EXW.
  2. Odběratelům a distributorům, kteří dosáhnou stanoveného ročního obratu je přiznána sleva stanovená ústně nebo cenovou doložkou obchodní smlouvy.
  3. Výjimky z cen a přiznání odběratelských slev určuje dodavatel podle kritérií pro velkoodběratele nebo podle zvláštních ujednání o dílčích projektech.
  4. V případě nového odběratele je dodavatel oprávněn požadovat úhradu v hotovosti nebo předem, pokud se s odběratelem nedohodne jinak.
  5. V případě objednání atypického zboží je dodavatel oprávněn požadovat složení částečné zálohy nebo i celou úhradu předem – pokud se s odběratelem nedohodne jinak.
  6. Pro fakturační režim platí standardní doba splatnosti úhrady faktur 14 dní. Pro tento účel se rozumí, že úhrada faktury je připsána na účet dodavatele v plné výši nejpozději v den splatnosti. Tato doba splatnosti může být dále prodloužena na základě dohody s odběratelem.
  7. Při prodlení odběratele s úhradou faktury vzniká dodavateli právo účtovat penále ve výši 0,05% z ceny dodaného zboží a služeb za každý den prodlení.
  8. Pozdní platby mohou být důvodem k nepřiznání dohodnutých slev či bonusů, resp.dalších sjednaných výhod odběratele.
  9. Dodavatel si vyhrazuje právo upravit ceny, pokud dojde k výrazným změnám ovlivňujících cenu zboží (např. kurzové vlivy apod.). O těchto případných změnách a jejich časové platnosti je odběratel informován nejpozději při uplatnění objednávky.
 3. Dodací podmínky
  1. Odběratel, který nakupuje zboží pro účely dalšího prodeje je povinen předat při první objednávce aktuální výpis z rejstříku příslušného Okresního soudu a osvědčení o registraci plátce DPH.
  2. Odběratel je povinen předat dodavateli podklady nutné pro pořízení daňových a dalších průvodních dokladů (název, adresa, statutární zástupci, fakturační adresa, . . . ) nebo neprodleně oznámit změnu v těchto údajích.
  3. Odběratel je povinen uplatnit na odběr zboží objednávku s uvedením následujících údajů a specifikace zboží:
   • úplná identifikace odběratele, případně změny identifikace oproti předloženým výpisům
   • fakturační adresa, (pouze v případě, je-li odlišná od sídla odběratele)
   • specifikace objednávaného zboží:
    • název a číselná identifikace výrobku dle platného kódování zboží dodavatele
    • typ, provedení, rozsahy měření, případně další specifikaci nutnou k jednoznačnému určení požadovaného zboží
    • požadované množství zboží
   • jméno a podpis oprávněného zástupce odběratele
   • požadovaný způsob dopravy, v případě nového odběratele navrhovaný způsob platby
   • místo / adresu určení zásilky zboží
  4. Pro všechny účastníky smluvního vztahu jsou závazné údaje o množství, provedení, dodací lhůtě a ceně zboží potvrzené odběratelem
  5. Dodavatel je oprávněn odmítnout plnění objednávky v těchto případech:
   • neúplná nebo nejasná specifikace objednávky
   • odběratel je v prodlení s úhradou faktur nebo sankčních poplatků za předcházející plnění
   • neúplná identifikace odběratele
  6. Dodací lhůta pro objednané zboží je potvrzena dodavatelem do 2 pracovních dnů.
  7. Storno objednávky:
   1. do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky dodavatelem – bezplatně
   2. po uplynutí lhůty podle odst. 7.a je dodavatel oprávněn požadovat stornovací poplatek ve výši 10% z ceny
   3. při nedodržení dodací lhůty dodavatelem - bezplatně
 4. Předání, doprava a skladování zboží
  1. Ceny zboží jsou stanoveny v paritě EXW, závod firmy JIRKA a spol., s.r.o., Hronov.
  2. Dodávky zboží na místo určení zajišťuje dodavatel prostřednictvím veřejného dopravce nebo poštou na adresu odběratele, není-li odběratelem výslovně specifikován jiný způsob přepravy a místo určení.
  3. Náklady na přepravu a pojištění zboží během přepravy na místo určení hradí odběratel, pokud nebylo dohodnuto jinak.
  4. Do úplného zaplacení faktury je dodané zboží vlastnictvím dodavatele.
  5. Skladování zboží dodavatele je nutné provádět v krytém skladu. Požadované teploty skladování a relativní vlhkosti jsou uvedeny v přiloženém návodu dodaného zboží.
  6. Dodavatel nenese odpovědnost za poškození výrobků a jejich obalů nešetrnou manipulací a nevhodným skladováním.
 5. Záruční podmínky
  1. Záruční podmínky na kvalitativní nebo funkční vady zjištěné odběratelem a postup pro uplatnění reklamací upravuje „Reklamační řád“ dodavatele.
 6. Servisní a montážní činnost
  1. Dodavatel zajistí na přání odběratele instalaci měřících přístrojů. Ceny montáže, event.dalších servisních činností dodavatele obdrží odběratel na vyžádání. breitling replica
 7. Ostatní podmínky
  1. Veškeré spory vzniklé mezi objednávkou a dodávkou podléhají rozhodnutí soudního orgánu ve smyslu obchodního práva.
  2. Jakékoliv dodávky sortimentu dodavatele za podmínek odchylně upravených od těchto "Všeobecných obchodních podmínek" je možné realizovat pouze po projednání a s výslovným souhlasem firmy JIRKA a spol., s.r.o..

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ platí od 1.ledna 2015.
J
akékoliv dříve vydané či sjednané dodací podmínky pozbývají tímto dnem platnosti.

Ing. Radek JIRKA

jednatel společnosti JIRKA a spol., s.r.o.